مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش جناب آقاى دکتر انصارى لارى و هـیأت همراه از پروژه تجارى- تفریحى سارینا  ٢ بازدید به عمل آوردند .